Vi måste ta vindkraftbullret på allvar

Insändare i tidningen Nu av Bengt Halén och Einar Fjellman

20150815

Snart skall riksdagens näringsutskott ta ställning till förslag om utökat stöd för bl.a. vindkraft. Det tycks för många ledamöter vara en självklarhet att vindkraft skall stödjas för att säkerställa en produktion på 30 TWh per år. Sedan några år finns emellertid goda skäl att ifrågasätta fortsatt stöd till landbaserad vindkraft. Det handlar om bullerproblem som är så stora att de nu uppmärksammas av tillsynsmyndigheter som anser att situationen är alarmerande och vill ha en översyn av hela regelverket för vindkraftbuller.

Bullerskandalen i byn Ekestad i Kristianstads kommun har blivit en rikskänd sinnebild för vindkraftbuller som går långt utöver vad som förespeglats i ansökningshandlingar. Maktlösa närboende finner att de inte har stöd vare sig av naturvårdsverkets riktlinjer för buller eller tillsynsmyndigheter som tvingas följa ett otidsenligt regelverk. I ett yttrande den 9 februari till Mark- och miljödomstolen i Växjö skrev miljö- och hälsoskyddskontoret i Kristianstad bl.a.

Generellt sett innebär svårigheterna på vindkraftsmarknaden för närvarande ett lämpligt tillfälle att se över nuvarande riktlinjer och rättspraxis i förhållande till dagens kunskap och den erfarenhet som finns från de senaste årens storskaliga vindkraftutbyggnad. Detta ser miljö- och hälsoskyddskontoret som mycket viktigt inför den fortsatta utbyggnad som kan förutses framöver om riksdagens mål om förnybar vindkraftproduktion ska uppnås. Miljö- och hälsoskyddskontorets övertygelse om att en sådan översyn behövs har sin grund inte bara i detta ärende, utan i flera berättelser från andra kommuner med vindkraftanläggningar i liknande miljöer.

Det finns idag många Ekestad i landet och det ger utslag i opinionen. Enligt SOM-institutet svarade 80% av befolkningen år 2008 ja på frågan om Sverige skulle satsa mer på vindkraft. Den siffran var 59% år 2014. Det är den mest dramatiska nedgången SOM-institutet har haft i sina mätningar på det här området säger professor em. Sören Holmberg. Han anger vindkraftbuller som en av de främsta förklaringarna.

Vi har skrivit till samtliga tillsynsmyndigheter i landets kommuner där mer än 15 vindkraftverk installerats och bett att få uppgift om vilka klagomål på vindkraftbuller som inkommit sedan 2010. Av 60 tillfrågade kommuner redovisar 37 klagomål på störande buller från sammanlagt 76 vindkraftanläggningar. I denna ansamling av bullerstörningar finns förvisso bagateller men också, och i rikt mått, tragedier där förtvivlade människor fått sin tillvaro sönderslagen och mår så dåligt att de helst vill flytta.

Så länge nuvarande bullerbestämmelser består kommer fortsatt utbyggnad i allt högre grad att ske till priset av förstörd boendemiljö och försämrad hälsa och välbefinnande hos närboende. Vi vädjar därför till näringsutskottet att icke godkänna utökat stöd till vindkraftutbyggnad på land.

En sammanställning av klagomål på buller finns i nästa inlägg.

30 juni 2015 Einar Fjellman
Färingtofta Norra ideell förening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *