Nyheter & Debatt

Här redovisas viktiga händelser och beslut om vindkraft som på-
verkar eller riskerar att påverka människor, djur och natur och vad
föreningen Färingtofta Norra gör.

Här nedan – ett aktuellt brev som gått ut till alla Sveriges kommunpolitiker från Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL). Man varnar för vad som kan hända om det kommunala vetot sätts ur spel. Samma farhågor har även Björn Gillberg som finns med i en YouTube-länk här nedanför.

VETOT AVSEENDE VINDKRAFT. 
Till alla Sveriges kommuners politiker. 

Det kommunala vetot mot vindkraft ger en kommun möjlighet att skydda sina medborgare, naturen, landskapet och allt levande från konsekvenserna av en föreslagen ny vindkraftetablering i kommunen. 
Detta veto är sedan länge utsatt för hot och nu finns ett förslag som är på remissrunda vilket går ut på att det ska bli svårare att använda ett veto i framtiden. Den lokala demokratin kommer att urholkas. 
Vi anser att förslaget är antidemokratiskt och leder till ett systemskifte. En översiktsplan med utpekade områden för vindkraft kommer inte att kunna bli föremål för ett veto. Det klokaste är därför att INTE peka ut några områden för vindkraft och därmed bibehålla kommunens handlingsfrihet. 
Utpekandet av vindkraftsområden kommer att vara juridiskt bindande vilket är en helt ny ordning kring en översiktsplan. 
Detta innebär att den lokala demokratin är satt ur spel när en ansökan om vindkraft dyker upp i ett utpekat område. 
Varje vindkraftsärende måste liksom idag behandlas utifrån innehållet i en fullständig ansökan där behandlingen inte styrs av gamla planer som plötsligt betraktas som juridiskt bindande. 
Förslaget är ett allvarligt hot mot kommunernas grundlagsskyddade rättigheter.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd 

Björn Gillberg:
Vindkraften hotar elförsörjningen och vår demokrati.

Sol och vindkraft är instabila energitillskott. Den stabila energi vi får från bla vatten och kärnkraft måste kompensera all instabil energi när den inte är igång.

Den kraftiga vindkraftutbyggnaden hotar elförsörjningen menar Björn Gillberg. Balanskraft/reglerkraft byggs inte ut, för att trygga elförsörjningen, när det inte blåser. I nuet fungerar vattenkraften som balanskraft/reglerkraft. Men vattenkraften räcker framöver inte till för att matcha den fortsatta vindkraftutbyggnaden. Lösningen, anser Björn Gillberg, är satsningar på kraftvärme och snabbstartade gasturbiner drivna med biometanol. Därutöver hotar vindkraftutbyggnaden demokratin och äganderätten. Det kommunala vetot mot vindkraft är på väg bort och det skall bli lättare att tvinga på markägare elledningar.

Vindbrukskollens karttjänst

I Vindbrukskollen hittar du uppgifter om både befintliga och planerade vindkraftverk samt kartor med bland annat skyddad natur och infrastruktur.

Ett liv nära vindkraft

Anna från Småland lever nära en vindkraftpark. Här kan alla ta del av hur verkligheten ser ut.

Som tolv Kaknästorn. 

Så beskrev Mats Rondin – känd celloprofessor, dirigent och ledare för Huaröds kammarorkester – de 150 meter höga vindkraftverk som 2009 planerades i närheten av hans musikstudio och bostad. Mats avled 2014, endast 54 år gammal.

Mats Rondin framför sin gård i Huaröd 2009

Mats var en känd cellist och framträdde som solist med alla svenska symfoniorkestrar, även med ledande orkestrar i hela Europa. Från 2005 var han professor i cellospel vid Musikhögskolan i Malmö.

Det som oroade Mats Rondin mer än något annat var själva ljudet från de kommande kraftverken. Det lågfrekventa ljudet skulle omöjliggöra både musikinspelning och utomhuskonserter som man haft under tio år.
– När man spelar in klassisk musik spelar man ju också in tystnaden mellan tonerna. Vi kom till Huarödstrakten just för att få tyst och lugnt, men efter att under fjorton år ha byggt upp vår verksamhet kommer vi att tvingas flytta härifrån, konstaterade Mats Rondin i en intervju med Sydsvenskan.

Naturen var en viktig inspirationskälla och trakten runt Huaröd var mycket viktig för Mats. Under hotet från vindkraftverksparken spelade han in en kortfilm med egna musikinslag. Han ville visa hur tätt samman den fria naturen och musiken hör samman och hur viktigt det är att få leva sitt liv utan negativ påverkan.
Här visar vi filmen/betraktelsen In the silence of nature – I naturens tystad. Klicka gärna på symbolen för full screen.

En stor musikers kamp mot vindkraftens buller

Vindkraftens oljud hotade den svenska dirigenten och cellisten Mats Rondins livsverk – musikcentret Isidor Kulla i skånska Huaröd.
Mats Rondin var en stor musiker som använde sin konst och kunskap om ljud mot orättvisan. Medan allt större vindkraftverk sprider sig över Sveriges vackra landskap, finns det anledning att komma ihåg Mats Rondins kamp mot förstörelsen med de minnesord jag skrev vid tillfället av hans för tidiga och tragiska bortgång den 11 oktober 2014. Han bör inte glömmas bort.
Läs vidare här.

Så här ser det ut idag i Huarödstrakten. Vattenfalls vindpark med 18 st 150 m höga torn.
En beräknad årsproduktion av 5,94 GWh.

Föreningen Färingtofta Norra har genomfört en
undersökning av hushåll som störs av vindkraftverk.

Nedan finns översiktskartor som visar att många störs av vindkraftverk. Tyvärr så är detta bara toppen på ett isberg då flertalet inte vill klaga då det kan påverka grannsämja, fastighetsvärden mm.

Påverkan av landskapets estetik

Det framgår i den korta text som var utskickad inför informationsmötet till de närmsta grannarna i området, att vindkraftverken, beroende på vilken modell som väljs, har en navhöjd på 78 – 108 m och en rotordiameter mellan 82 – 100 m. Dessa möllor har en generatorkraft på ungefär 3 MW och är för närvarande de största landbaserade kraftverken som finns. Det är tänkt att huvuddelen ska placeras i de 4000 hektar skog, som ägs av Gustafsborgs Säteri. Vindkraftverk av den här storleken kommer att bli långt mer synliga i landskapet, än vad som framgår av de datorframställda illustrationer, som HS Kraft AB har utarbetat.

Läs vidare här

Sveriges energislag

År 2019 var energitillförseln inom det svenska systemet 548 terawattimmar, TWh. Utöver detta uppgick nettoexporten av el till 26 TWh. De viktigaste energislagen i Sverige är kärnkraft, biobränsle, olja och vattenkraft.

Biobränsle: Bränsle där biomassa är utgångsmaterial. Bränslet kan ha genomgått kemisk eller biologisk process eller omvandling. Det kan även ha använts för andra ändamål tidigare. Biobränsle kan exempelvis vara pellets, spån och briketter, olja och vattenkraft.

Tabellen är hämtad från www.ekonomifakta.se

Brådskande klimatmål

Läs gärna Energimyndighetens deklaration om de accelererade klimatmålen och den alltmer brådskande frågan om hur Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Naturvårdsverket och klimatmålen – Planering och vindkraft

Så här skriver Naturvårdsverket:
Fyra projekt om planering och vindkraft pågår inom Vindval. Projekten är fleråriga och ska förbättra förutsättningarna att i planeringen göra avvägningar mellan olika intressen för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraften. 
(Vindval är ett forskningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet finansieras av Energimyndigheten och drivs av Naturvårdsverket. Vill du veta mer finns information på Energimyndighetens sida.)

För att klara Sveriges mål om ett förnybart elsystem är det nödvändigt att hitta bra lokaliseringar för vindkraft. Fram till år 2040 behövs mellan 80 och 120 TWh ny förnybar elproduktion, och mycket kommer att utgöras av vindkraft. Att minimera negativ påverkan på människor, djur och natur är viktigt för hela energiomställningen.

Konflikt: lokal miljö ställs mot global klimatnytta

Intressekonflikter vid utbyggnad av förnybara energikällor. På Island ställs nu klimatnyttan med effektiv energi mot unika naturtillgångar.

Vindkraft – Handledning för kommuner i Västra Götaland

En handledning arbetades fram av Länstyrelsen 2008 – 2009 och en reviderad version, som tar upp de nya prövningsreglerna, publicerades i januari 2010. Syftet med handledningen, som gäller för kommuner i Västra Götaland,  var att bidra till mer enhetliga prövningar och bedömningar i kommunerna samt att minska risker för konflikter och störningar av vindkraften.

Bli medlem och stöd vår verksamhet!

Att bli medlem kostar 100 kr per person eller 200 kr per familj. Betala till bankgiro 381-8044 och ange ditt eller familjemedlemmarnas namn. Skicka gärna din mailadress till någon i styrelsen så kan vi informera om planerade möten eller aktiviteter. Du hittar mailadresserna på kontaktsidan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *