En stor musikers kamp mot vindkraftens buller.

Peter Skeel Hjorth: Mina minnesord

Musik och konst mot vindkraftens oljud

Risken att få sitt livsverk förstört av vindmöllor kastade tunga slagskuggor över de sista åren av cellisten och dirigenten Mats Rondins liv och gärning som musiker i världsklass. Hans plötsliga, alltför tidiga död av en hjärtinfarkt vid 54 års ålder väckte stor uppmärksamhet i medierna.

Av naturliga skäl låg fokus på hans insats som musiker. Det var han som stod på podiet under festkonserten för kronprinsessan Victoria kvällen före hennes bröllop. Och det var han som svingade taktpinnen då kungens 40-års jubileum firades med musik.

Men inte många fick veta att Mats Rondin sedan drygt fem år stod mitt i en uppslitande kamp för att rädda sitt familjeliv och sitt livsverk från ett vindkraftsbygge, som lagt en våldsam psykisk och känslomässig press på honom.

Tillsamman med sin hustru hade han skapat musikcentret Isidors Kulle i det skånska Huaröd, där det bl.a. arrangerades välbesökta friluftskonserter med berömda svenska artister. Isidors Kulle blev mittpunkten för många av Sveriges finaste musiker och för ensemblen Huaröds Kammarorkester.

Platsen hade Mats Rondin och hans hustru valt på grund av landskapets skönhet och, inte minst, för den tystnad som är nödvändig för att hålla konserter under öppen himmel, och för att göra högkvalitativa inspelningar.

Men 2009 blev planer på ca. 50 vindkraftverk av industristorlek på godsen Maltesholm, Vittskövle och Borrestad ett konkret hot mot Isidors Kulle. De närmaste vindkraftverken kunde komma att stå en kilometer från musikcentret. En oberoende akustikfirma beräknade att oljudet från vindmöllorna skulle omöjliggöra centrets aktiviteter.

Jag lärde känna Mats Rondin påsken 2009 då föreningen Bevara Linderödsåsens ordförande, Per von Wachenfeldt, tog oss med till Hishult nära Laholm för att studera och filma de jättevindmöllor, som har förpestat invånarnas tillvaro där.

Mats Rondin var en fin personlighet, vars milda sätt speglades i hans musik och dirigentverksamhet. Nu mötte han ett helt annat slags människor än dem han arbetade med i kulturlivet. Det var hårda, kalla affärsmän och deras rådgivare som strävade efter att tjäna stora pengar. De behandlade Mats Rondin nedlåtande, utan respekt.

Han stod också inför okunniga lokalpolitiker och ämbetsmän från kommun, länsstyrelse och miljödomstol. Exempelvis den domare som i ett telefonsamtal med Mats Rondin sa, att hans musikcentrum väl också stördes av flyg. Så lite kunskap hade denne domare om ljud och vindkraftsbuller.

Mats Rondin använde snart sagt varje ledig stund på saken och stora summor gick till advokathjälp. Tillsammans utvecklade han och jag en idé om att arrangera en protestkonsert mot felplacerad vindkraft i människors närhet. Vi ville få igång en debatt med hjälp av musik.

Protestkonserten hölls på Knutstorps Borg i Skåne, söndagen den 29 augusti 2010, med medverkan av representanter från svenskt kulturlivs toppskikt, bl.a. filmregissören Jan Troell. En rad skånska protestföreningar var med att genomföra arrangemanget, som samlade över 1000 deltagare.

Vi enades också om att göra en kortfilm, som med konstens hjälp skulle skapa förståelse för nödvändigheten av att ta större hänsyn till vindkraftens negativa konsekvenser. Tillsammans körde vi runt till natursköna platser i Skåne och Mats Rondin filmade. Han var konstnär ut i fingerspetsarna och hade också känsla för att använda en halvprofessionell filmkamera och klippa film.

Filmen kom att ta flera år att färdigställa, då Mats Rondin krävde att den skulle vara lika perfekt som en konsert. ”In the silence of nature” kom filmen att heta, efter titeln på en komposition av Staffan Storm från protestkonserten på Knutstorps Borg. Det musikaliska temat är annars en saraband för cello av J.S. Bach, spelad av Mats Rondin på hans älskade Isidors Kulle.

Filmen producerades utan något filmtekniskt eller ekonomiskt stöd. Den fick sin premiär på biografen Gloria i Köpenhamn den 17 juni i år, genom samarbete mellan två skånska protestföreningar och Föreningen Svenskt Landskapsskydd och den danska Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Mats Rondin var med i biografsalongen, som var fylld till sista plats.

Nu skulle filmen börja leva sitt eget liv. Men Mats Rondin var så upptagen av musikalen Doktor Zhivago i Malmö och andra musikaliska aktiviteter, att han i ett mejl till mig skrev att han ”hade en hysterisk arbetsperiod framför sig”. Jag såg honom aldrig igen.
”Tristis est anima mea” är det latinska namnet på en kantat av Johann Kuhnau, som var J.S. Bachs företrädare som kantor i Thomaskyrkan i Leipzig. Det betyder: min själ är full av sorg.
Se kortfilmen här till ära för musikern, konstnären och hedersmannen Mats Rondin:

Vetot avseende vindkraft.

TILL ALLA SVERIGES KOMMUNERS POLITIKER.

Här nedan – ett aktuellt brev som gått ut till alla Sveriges kommunpolitiker från Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL). Man varnar för vad som kan hända om det kommunala vetot sätts ur spel.
Samma farhågor har även Björn Gillberg som finns med i en YouTube-länk.

Det kommunala vetot mot vindkraft ger en kommun möjlighet att skydda sina medborgare, naturen, landskapet och allt levande från konsekvenserna av en föreslagen ny vindkraftetablering i kommunen. 
Detta veto är sedan länge utsatt för hot och nu finns ett förslag som är på remissrunda vilket går ut på att det ska bli svårare att använda ett veto i framtiden. Den lokala demokratin kommer att urholkas. 
Vi anser att förslaget är antidemokratiskt och leder till ett systemskifte. En översiktsplan med utpekade områden för vindkraft kommer inte att kunna bli föremål för ett veto. Det klokaste är därför att INTE peka ut några områden för vindkraft och därmed bibehålla kommunens handlingsfrihet. 
Utpekandet av vindkraftsområden kommer att vara juridiskt bindande vilket är en helt ny ordning kring en översiktsplan. 
Detta innebär att den lokala demokratin är satt ur spel när en ansökan om vindkraft dyker upp i ett utpekat område. 
Varje vindkraftsärende måste liksom idag behandlas utifrån innehållet i en fullständig ansökan där behandlingen inte styrs av gamla planer som plötsligt betraktas som juridiskt bindande. 
Förslaget är ett allvarligt hot mot kommunernas grundlagsskyddade rättigheter.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd 

Björn Gillberg: Vindkraften hotar elförsörjningen och vår demokrati.

Sol och vindkraft är instabila energitillskott. Den stabila energi vi får från bla vatten och kärnkraft måste kompensera all instabil energi när den inte är igång.

Den kraftiga vindkraftutbyggnaden hotar elförsörjningen menar Björn Gillberg. Balanskraft/reglerkraft byggs inte ut, för att trygga elförsörjningen, när det inte blåser. I nuet fungerar vattenkraften som balanskraft/reglerkraft. Men vattenkraften räcker framöver inte till för att matcha den fortsatta vindkraftutbyggnaden. Lösningen, anser Björn Gillberg, är satsningar på kraftvärme och snabbstartade gasturbiner drivna med biometanol. Därutöver hotar vindkraftutbyggnaden demokratin och äganderätten. Det kommunala vetot mot vindkraft är på väg bort och det skall bli lättare att tvinga på markägare elledningar.

Som tolv Kaknästorn.

Så beskrev Mats Rondin – känd celloprofessor, dirigent och ledare för Huaröds kammarorkester – de 150 meter höga vindkraftverk som 2009 planerades i närheten av hans musikstudio och bostad. Mats avled 2014, endast 54 år gammal.

Mats Rondin framför sin gård i Huaröd 2009

Mats var en känd cellist och framträdde som solist med alla svenska symfoniorkestrar, även med ledande orkestrar i hela Europa. Från 2005 var han professor i cellospel vid Musikhögskolan i Malmö.

Det som oroade Mats Rondin mer än något annat var själva ljudet från de kommande kraftverken. Det lågfrekventa ljudet skulle omöjliggöra både musikinspelning och utomhuskonserter som man haft under tio år.
– När man spelar in klassisk musik spelar man ju också in tystnaden mellan tonerna. Vi kom till Huarödstrakten just för att få tyst och lugnt, men efter att under fjorton år ha byggt upp vår verksamhet kommer vi att tvingas flytta härifrån, konstaterade Mats Rondin i en intervju med Sydsvenskan.

Naturen var en viktig inspirationskälla och trakten runt Huaröd var mycket viktig för Mats. Under hotet från vindkraftverksparken spelade han in en kortfilm med egna musikinslag. Han ville visa hur tätt samman den fria naturen och musiken hör samman och hur viktigt det är att få leva sitt liv utan negativ påverkan.
Här visar vi filmen/betraktelsen In the silence of nature – I naturens tystad. Klicka gärna på symbolen för full screen.

Så här ser det ut idag i Huarödstrakten. Vattenfalls vindpark med 18 st 150 m höga torn.
En beräknad årsproduktion av 5,94 GWh.

Vindkraft inget att jubla över

Insändare i NST av Einar Fjellman
20150704

Kommentar till Jarl Flensmarks artikel 30/5 om infrabuller med rubrik ”Farliga ljud från vindkraftverk som inte hörs.”

Massmedia uppmärksammar vindkraft huvudsakligen när en ny vindkraftpark invigs och då alltid med hyllningsliknande beskrivningar över hur mycket elektricitet som produceras, hur mycket koldioxid som ”sparas” och hur höga tornen är (ju högre dess bättre). Sällan nämns något om de många och allvarliga problem som envist häftar vid vindkraft, framför allt buller och förstörd boendemiljö.

HD/NST är inget undantag. I en nyhetsartikel den 26 maj 2015 rapporterades om invigningen av de vindkraftverk i Rågåkra som Flensmark skriver om. Inte ett ord nämndes i reportaget om det buller som sedan några veckor plågar närboenden till den grad att nattsömnen störs. Inte heller ville journalisten grumla glädjen över de nytillkomna bullerkällorna med att påminna om hur flera familjer i S. Ingelsträde sedan ett år fått sin boendemiljö fördärvad av vindkraft. Att vindkraften byggs ut på bekostnad av närboendes hälsa och välbefinnande erkänns inte, utom möjligen av Höganäs kommunalråd Peter Kovacs men han tycker å andra sidan att det är helt i sin ordning.

”Buller är en viktig fråga för människors hälsa. Trots detta är frågan lågt prioriterad i samhället, både i förhållande till problemets omfattning och vid jämförelse med andra miljöfrågor.” Så skriver Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, Boverket och Naturvårdsverket i ett dokument 2011 för att visa ”viljeinriktning att gemensamt kommunicera och fungera som stöd för att stärka arbetet med att begränsa buller i samhället”.

Myndigheternas gemensamma skriverier har vad gäller vindkraftbuller inte gett några resultat alls. Naturvårdsverkets riktlinjer för vindkraftbuller tillåter fortfarande att 25-30% av närboenden blir svårt störda. Skärpta regler skulle hindra utbyggnaden, alltså tiger man. Ett skyddsavstånd till bostäder på 1000 meter hade omöjliggjort i stort sett all vindkraftutbyggnad i södra Sverige. Detta visste myndigheterna mycket väl när riktlinjerna utformades men man aktade sig noga för att berätta. 500 meter fick räcka.

Grävande journalistik är ett nytt inslag i HD/NST’s verksamhet och något som chefredaktör Lars Johansson får beröm för (enligt honom själv). Det är utmärkt, och vi unnar honom gärna den glädjen. Vi har också ett tips på fortsatt grävande:  vindkraftbuller. Där finns ingredienser i överflöd som borde få varje sann grävare att rysa av förtjusning. Infrabuller är bara en av dem.

Vi måste ta vindkraftbullret på allvar

Insändare i tidningen Nu av Bengt Halén och Einar Fjellman

20150815

Snart skall riksdagens näringsutskott ta ställning till förslag om utökat stöd för bl.a. vindkraft. Det tycks för många ledamöter vara en självklarhet att vindkraft skall stödjas för att säkerställa en produktion på 30 TWh per år. Sedan några år finns emellertid goda skäl att ifrågasätta fortsatt stöd till landbaserad vindkraft. Det handlar om bullerproblem som är så stora att de nu uppmärksammas av tillsynsmyndigheter som anser att situationen är alarmerande och vill ha en översyn av hela regelverket för vindkraftbuller.

Bullerskandalen i byn Ekestad i Kristianstads kommun har blivit en rikskänd sinnebild för vindkraftbuller som går långt utöver vad som förespeglats i ansökningshandlingar. Maktlösa närboende finner att de inte har stöd vare sig av naturvårdsverkets riktlinjer för buller eller tillsynsmyndigheter som tvingas följa ett otidsenligt regelverk. I ett yttrande den 9 februari till Mark- och miljödomstolen i Växjö skrev miljö- och hälsoskyddskontoret i Kristianstad bl.a.

Generellt sett innebär svårigheterna på vindkraftsmarknaden för närvarande ett lämpligt tillfälle att se över nuvarande riktlinjer och rättspraxis i förhållande till dagens kunskap och den erfarenhet som finns från de senaste årens storskaliga vindkraftutbyggnad. Detta ser miljö- och hälsoskyddskontoret som mycket viktigt inför den fortsatta utbyggnad som kan förutses framöver om riksdagens mål om förnybar vindkraftproduktion ska uppnås. Miljö- och hälsoskyddskontorets övertygelse om att en sådan översyn behövs har sin grund inte bara i detta ärende, utan i flera berättelser från andra kommuner med vindkraftanläggningar i liknande miljöer.

Det finns idag många Ekestad i landet och det ger utslag i opinionen. Enligt SOM-institutet svarade 80% av befolkningen år 2008 ja på frågan om Sverige skulle satsa mer på vindkraft. Den siffran var 59% år 2014. Det är den mest dramatiska nedgången SOM-institutet har haft i sina mätningar på det här området säger professor em. Sören Holmberg. Han anger vindkraftbuller som en av de främsta förklaringarna.

Vi har skrivit till samtliga tillsynsmyndigheter i landets kommuner där mer än 15 vindkraftverk installerats och bett att få uppgift om vilka klagomål på vindkraftbuller som inkommit sedan 2010. Av 60 tillfrågade kommuner redovisar 37 klagomål på störande buller från sammanlagt 76 vindkraftanläggningar. I denna ansamling av bullerstörningar finns förvisso bagateller men också, och i rikt mått, tragedier där förtvivlade människor fått sin tillvaro sönderslagen och mår så dåligt att de helst vill flytta.

Så länge nuvarande bullerbestämmelser består kommer fortsatt utbyggnad i allt högre grad att ske till priset av förstörd boendemiljö och försämrad hälsa och välbefinnande hos närboende. Vi vädjar därför till näringsutskottet att icke godkänna utökat stöd till vindkraftutbyggnad på land.

En sammanställning av klagomål på buller finns i nästa inlägg.

30 juni 2015 Einar Fjellman
Färingtofta Norra ideell förening

Klagomål på buller från vindkraftverk 

Insändare i tidningen Nu av Bengt Halén och Einar Fjellman

20150815

Källa: uppgift om klagoärenden hos kommuner och länsstyrelser 2010 och senare. Kommuner med fler än 15 vindkraftverk installerade har tillfrågats.

Kommun/vindkraftanläggning/fastighet Antal störda hushåll
Askersund S.Kärra 1:20, Arise 1
Borgholm Lerkaka2
Egby  1
Rönnerum 1
Bräcke Mörttjärnberget 50 x)
Falkenberg Lövstaviken 1
Askome 3
Hjuleberg 1
Alered 1
Gullspång Lilla Årås 1
Härnösand Hemab, Vårdskasberget 1
Möckelsjöberget 1
Höganäs Täppeshusen 5:10 10
Täppeshusen 4:59 1
Södra Ingelsträde 2:16 30
Rågåkra 4:59 ca 10
Kristianstad Kiaby 4
Karsholm 22
Tollarpabjär 3
Kalmar Mortorp 3
Karlskrona Sturkö 1
Ramdala 1
Säby 1
Brunsmo 1
Laholm Oxhult Kåphult 3
Mästocka 1:46 1
Laxå Ramsnäs 2:13, Eolus 1
Hulta 1:3 2
Ljusdal Svartvallsberget 10
Mjölby Karleby 10:2 1
Skrukeby 6:2 1
Klackeberg 1:1 1
Motala Stenkilsvarv 1
Munkedal Svarteborgsskogen 1:1 2
Ås 1:1 1
Hällevadsholm Dingleskogen 4
Mönsterås Skäppentorp 1
Nässjö Smålandsvind 8
Bixia 3
Medvind 2
Ockelbo Jädraås vindkraftpark 2
Vackerdalsberget 2
Piteå Dragaliden 1
Ragunda/Sollefteå Björkvattnet1
Ögonfägnaden 20
Ronneby Lilla Kulleryd 30
Sandviken Jädraås vindkraftpark 1
Simrishamn Östra Herrestad 3
Gärsnäs 1
Södervidinge 1
Sjöbo Vanstadtorp 2:12 1
Eggelstad 5:17 1
Skara Viglunda 1:1 1
Skallmeja 6:3 1
Strömstad Vik/Neanberg 1
Strömsund Havsnäs 20
Tanum Tannam 4:10 1
Torsås Påboda 10
Ekaryd 1
Gettnabo 2
Kvilla, Green Extreme AB 7
Uddevalla Lejdeberget 1
Umeå Hörneå 8:455 1
Varberg Gummaråsen 2
Västra Derome 15
Vara TL Vind, Tråvad 8:11
Tråvad 13:9 2
Längjum 8:101
Hällum1
Ystad Örum 33:2 1
Alevind AB 2
Eolus (Äsperöd 1:3) 3
Raftastens Jordbruks AB1
Stefan Widen AB 1
Åsele Storrotliden ca 240 x)
Örebro Dömmesta 10:2 2
x) uppgift från närboende

obs!

Hårda vindar har slagit sönder vårt landskap

Insändare i Norra Skåne av Einar Fjellman, 20160805

Under ett tiotal år har landskap i hela Sverige genomgått en förvandling som i omfång och brutalitet saknar motstycke. Det kallas omställning till förnybar energi, d.v.s. vindkraft.

[expand title=”LÄS MER”] På gränsen mellan Skåne och Halland, uppe på Hallandsås, ligger Björsåkra-Bölinge naturreservat. Det är en trädlös ljunghed, utan hinder för en av nordvästra Skånes vackraste utsikter. Mot norr mil efter mil av fri syn över skogslandskapet och i fjärran en obruten, rak horisont. Det är en utsikt över ett landskap som vilar och skänker ro. Så har det varit i århundraden.

Denna beskrivning stämmer tyvärr inte längre. Det är på platser som Björsåkra-Bölinge man fullt ut inser vilken enorm inverkan vindkraftverk kan ha på ett landskap. Med säker blick för maximal miljöstörning har exploatörer, politiker och naturvårdande myndigheter med förenade krafter rest ett femtiotal vindmöllor som i en milslång ridå bryter horisonten och trasar sönder ett tidigare homogent skogslandskap. Betraktarens ögon börjar ofelbart att flacka, det stora lugnet infinner sig icke.

Nu skall det bli ny fart i vindkraftutbyggnaden. Regeringen ökar subventionerna och har dessutom tillsatt en nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige. ”Samordnaren skall synliggöra och främja aktörernas arbete för ett fossilfritt Sverige och tillhandahålla en plattform för dialog och samarbete” skriver Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat,  i ett pressmeddelande. Samordnare blir Svante Axelsson, avgående generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Mer vindkraft påstås vara en nödvändig del i det kommande Fossilfria Sverige trots att vi i årtionden haft en fossilfri elproduktion helt utan vindkraft. Den sortens omvända logik i klimatpolitiken har emellertid aldrig stört miljöpartiet och inte heller Naturskyddsföreningen. Föreningens generalsekreterare har gjort sig känd som en närmast förblindad förespråkare för vindkraft, oförmögen att se de svåra ingrepp i naturen som vindkraften för med sig. Den som hört Svante Axelsson tala som firad gästföreläsare vid vindkraftbolaget Eolus årliga bolagsstämmor vet vad som nu väntar.[/expand]

Som en perfekt politisk förbrytelse

Av Peter Skeel Hjorth, journalist

Med en absolut bullergräns på 20 decibel inomhus skulle grannarna skyddas mot den lågfrekventa bullerplågan från vindmöllor. Det var beskedet från det officiella Danmark. Men den bullergränsen är ett rent bluffnummer. Den är allt annat än absolut visar det sig när man gör en närmare granskning av de danska reglerna.

Det förhåller sig snarare helt tvärtom. Danska myndigheter erkänner att det lågfrekventa bullret kommer att överstiga 20 decibel i 33 % av husen om man placerar möllorna så nära grannarna som reglerna tillåter och därmed utnyttjar reglerna till den yttersta gränsen. Men detta gäller snarare 75%, eller tre fjärdedelar, av de danska hushållen. Att det förhåller sig på det viset är en kvalificerad gissning och i praktiken kan procenten vara högre bl.a. med tanke på att gränsen är 22 decibel när man kontrollmäter.

Bli medlem och stöd vår verksamhet

Att bli medlem kostar 100 kr per person eller 200 kr per familj. Betala till bankgiro 381-8044 och ange ditt eller familjemedlemmarnas namn. Skicka gärna din mailadress till någon i styrelsen så kan vi informera om planerade möten eller aktiviteter. Du hittar mailadresserna på kontaktsidan